serwis firmy Sharp

Sortuj produkty
sortuj wg :

KONTAKT W SPRAWIE OCZYSZCZACZY SHARP W POLSCE:

INFOLINIA I ZGŁOSZENIE AWARII

+48 22 27 27 444

info@vestel-poland.com

adres serwisu

ATV-VIDEO

ul. Jagiellońska 2, 03-721 Warszawa

tel: (0-22) 818-64-2, kom. 0-791-264-536

email: biuro@atv-video.pl

serwis czynny: Pn.- Pt. 10:00-18:00

Specjalne warunki gwarancji na oczyszczacze powietrza marki Sharp

1.1 Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia sprzedane przez Autoryzowanych Partnerów Handlowych Vestel Poland Sp. z o.o., których wykaz dostępny jest na stronie internetowej 

https://sharphome.eu/pl/oczyszczanie-powietrza/kontakt/

1.2 Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia eksploatowane w warunkach gospodarstwa domowego i zaopatrzone w dowód zakupu.

1.3 Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu urządzenia podanej na oryginale dowodu zakupu.

Zobowiązania gwaranta

2.1 W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli konieczność naprawy nastąpi na skutek wady wynikłej z przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili jego zakupu (wady produkcyjnej) i nie została spowodowana przez Użytkownika.

2.2 Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy:

2.2.1 Gwarant dokona w okresie gwarancji trzech napraw istotnych tego samego elementu i element ten będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

2.2.2 Autoryzowany Serwis Vestel stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady urządzenia nie jest możliwe. W razie wymiany urządzenia na nowe Nabywca może zostać obciążony kosztem brakujących lub uszkodzonych przez niego elementów urządzenia podlegającego wymianie, a także kosztem ich wymiany.

2.3 Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Gwaranta wykraczającą poza zobowiązania określone powyżej w pkt. 2.1–2.2, w szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikłych z wad urządzenia lub niemożności używania przez Użytkownika urządzenia wskutek jego wad.

2.4 Każde wadliwe urządzenie lub jego część z chwilą wymiany staje się własnością Gwaranta Warunki obsługi zgłoszeń serwisowych

3.1 W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia jest Autoryzowany Serwis Vestel. 3.2 Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Serwis Vestel w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Serwis Vestel.

3.3 W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy może zostać przedłużony.

3.4 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

3.5 W przypadku niestwierdzenia wad lub jeżeli wada powstała z przyczyn określonych w pkt. 4 albo gdy gwarancja wygasa, koszty transportu i wykonanych napraw pokrywa Użytkownik.

3.6 Użytkownik pokrywa koszty: czynności dotyczących konserwacji urządzenia, elementów podlegających naturalnemu zużyciu (filtry, kable połączeniowe, bezpieczniki, baterie; uszczelki itp.) oraz koszty ich wymiany.

Gwarancja nie obejmuje:

4.1 Czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu).

4.2 Usuwania wad powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z instrukcją lub zaleceniami producenta dotyczącymi eksploatacji i przechowywania urządzenia.

4.3 Usuwania wad powstałych w wyniku wahań napięcia w sieci zasilającej.

4.4 Wymiany części i podzespołów, których żywotność jest zależna od sposobu i intensywności eksploatacji lub których wymiana spowodowana jest ich naturalnym zużyciem, np. filtry, uszczelki, bezpieczniki, baterie czy akumulatory.

4.5 Usuwania wad spowodowanych przez Nabywcę, w szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych itp.

Przyczyny utraty gwarancji:

5.1 Wykonanie naprawy, przeróbek lub wymiany części przez podmiot nieposiadający autoryzacji Gwaranta (inny niż Autoryzowany Serwis Vestel).

5.2 Naruszenie plomb lub znaków fabrycznych.

5.3 Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia (mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych zalaniem itp.) spowodowanych przyczynami zewnętrznymi

Gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Brak produktów do wyświetlenia

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl